Pictures of Zakopane, Poland

Pictures taken near Zakopane, Poland in the Tatra Mountains. Copyright Sarah Sommerfield, et al
Click thumbnail to view full image
Lake in the Tatra Mountains near Zakopane

Lake in the Tatra Mountains near Zakopane

Hiking up the Tatra Mountains during a snowstorm on May 1

Hiking up the Tatra Mountains during a snowstorm on May 1

Tatra Mountains in the Summer

Tatra Mountains in the Summer

Zakopane Fog

Zakopane Fog

Tatra Mountains Lake from Above

Tatra Mountains Lake from Above

View of the Tatra Mountains

View of the Tatra Mountains

View of the Tatra Mountains

View of the Tatra Mountains

View of the Tatra Mountains

View of the Tatra Mountains

View of the Tatra Mountains

View of the Tatra Mountains